دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

XO1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

1O1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

1O2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

1O3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

1O4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

1O5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

1O6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

2O1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

2O2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

2O3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

2O4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

3O1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

3O2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

3O3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

3O4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

4O1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

4O2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

4O3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

5O1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

5O2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

5O3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TOEFL

تافل

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 60

جزئیات دوره و ثبت نام

4O4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

5O4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

4O5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

5O5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

5D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

5A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

5B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

5C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

OX-A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

O1-A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

4C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SB

SB

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

KG1

KG1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

ELA

المنتری -A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Basic

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

KJ2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Elementray-B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

المنتری B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

المنتری A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

اینتر A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی دوازدهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور ریاضی 98

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

فیزیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

یازدهم ریاضی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

تیزهوشان نهم پسر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی اول

ریاضی اول ابتدایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی دهم

ریاضی دهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

تیزهوشان ششم

تیزهوشان ششم 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

یازدهم تجربی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پنجم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی ششم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

تیزهوشان نهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی دوم

ریاضی دوم ابتدایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی سوم

ریاضی سوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی چهارم

ریاضی چهارم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی هشتم

ریاضی هشتم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی نهم

ریاضی نهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

آمادگی یک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اول ابتدایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوم ابتدایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SA

SA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

GRA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

HIA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

INTERB(KG)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

INTERA(KG)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
زبانکده نور ارم-شعبه شهرک ارم